ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТРАНСГАЗРЕСУРС»

 

ДОГОВІР купівлі-продажу природного газу (трейдер)
 

                                                                  ДОГОВІР №ПР/2117                                                              КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

 

м.Житомир                                                                                                      21 березня 2017р.

 

ТОВАРИСТВО       З          ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРТРАНСГАЗРЕСУРС”, в особі директора Горай Станіслава Казиміровича , що діє на підставі Статуту, надалі - Продавець, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «___________________» , в особі директора _______________          , що діє на підставі Статуту, надалі - Покупець, з другої сторони, надалі Сторони, уклали цей Договір про наступне:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.    Продавець зобов’язується передати у власність Покупця, а Покупець - оплатити і прийняти на умовах цього Договору природний газ, надалі - Газ.

1.2.    Передача газу за цим Договором здійснюється в місці приєднання Покупця відповідно до актів розмежування ділянок обслуговування (далі - пункти призначення).

1.3.    Параметри Газу повинні відповідати параметрам загального потоку у газотранспортній системі України.

1.4.    Обсяги та місяць(ці) поставок Газу по цьому Договору зазначаються в Додаткових угодах до даного Договору.

1.5.     Відносини Сторін, що є предметом цього Договору, але не врегульовані ним, регулюються Законом України “Про ринок природного газу”, Правилами постачання природного газу, Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493, Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494. та іншими законодавчими актами України.

  1. ЦІНА ГАЗУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1.    Ціна та загальна вартість Газу визначаються Сторонами в Додаткових угодах, які є невід’ємною частиною даного Договору на умовах 100% передплати.

2.2.    При зміні урядових рішень щодо розміру ціни на Газ, бази для нарахування ПДВ, а також інших змін у податковому законодавстві, Продавець має право в однобічному порядку змінити ціну на Газ, а Покупець зобов’язується прийняти до виконання вказані зміни на момент вступу в дію даних нормативних документів, у відповідності з діючим законодавством України. У випадку зміни ціни на Газ або порядку розрахунку, Сторонами підписується відповідна Додаткова угода до даного Договору.

2.3.     Строки та порядок розрахунків за Газ визначаються Сторонами на кожен місяць поставок Газу окремо, та зазначаються в Додаткових угодах до даного Договору.

2.4.     Розрахунки за Газ здійснюються Покупцем шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті України (гривнях) на поточний рахунок Продавця, вказаний у розділі 9 цього Договору, або на будь-який інший поточний рахунок в Україні, про реквізити якого Продавець зобов’язаний своєчасно письмово (листом або описом платежу у рахунку-фактурі на оплату за Газ) повідомити Покупця.

2.5.    У разі переплати вартості Газу сума переплати зараховується Продавцем в рахунок оплати газу на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок Покупця на його письмову вимогу у 10-ти денний термін.

  1. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИЙНЯТТЯ ГАЗУ

3.1.    За розрахункову одиницю переданого природного газу приймається метр кубічний природного газу приведений до стандартних умов.

3.2.     Обсяги постачання/споживання природного газу визначаються за розрахунковий період, який становить один місяць.

3.3.    Обсяг споживання природного газу Покупцем у розрахунковому періоді не повинен перевищувати підтверджений обсяг природного газу.

3.4.    Режим постачання та споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом розрахункового періоду здійснюється рівномірно виходячи з місячної норми.

3.5.    Облік обсягів переданого газу визначається в пунктах постачання природного газу. Для визначення фактичного обсягу переданого газу приймаються облікові дані комерційного вузла обліку газу газоспоживного об’єкту та/або дані Реєстру обсягів газу газотранспортного підприємства.

3.6.    На підставі результатів (показників) вимірювання вузлів обліку складаються місячні акти приймання - передачі природного газу за розрахунковий період, підписані уповноваженими представниками Сторін.

3.6.1.    За підсумками розрахункового періоду Покупець до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов’язаний надати Продавцю копію акту про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та Покупцем, відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи/Кодексу газорозподільних систем.

3.6.2.    На підставі отриманих від Покупця даних акту складеного між Оператором ГРМ/ГТС та Покупцем та/або даних Оператора ГТС, Продавець протягом двох робочих днів готує та надає Покупцю два примірники акта приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписані уповноваженим представником Продавця.

3.6.3.    Покупець до сьомого числа місяця що слідує за місяцем поставки зобов'язується повернути Продавцю один примірник оригіналу акта приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником Покупця, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі природного газу.

3.6.4 У разі відмови Покупця від підписання акта приймання-передачі газу, обсяг фактично переданого/спожитого газу визначається на підставі                 Реєстру

газотранспортного/газорозподільчого підприємства. В цьому випадку Продавець має право в односторонньому порядку скласти акт приймання - передачі на підставі даних реєстру газотранспортного/газорозподільного підприємства.

До прийняття рішення судом обсяг спожитого газу встановлюється відповідно до даних газотранспортного/газорозподільного підприємства та вартість переданого/спожитого газу встановлюється відповідно до умов цього Договору.

  1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1.    Продавець зобов’язаний:

4.1.1.         Здійснити передачу Газу Покупцю в пункті призначення у строки, визначені Додатковими угодами до даного Договору.

4.1.2.    В термін до 25 числа місяця, що передує місяцю поставки, оформити через ЦДД ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” документацію, що підтверджує передачу Газу від Продавця до Покупця (якщо заявка надійшла до 20 числа місяцяґ, що передує поставки).

4.1.3.    По закінченню місяця передачі Газу, оформити з Покупцем оригінали Актів приймання- передачі, що підтверджують фактично переданий обсяг Газу, за умови виконання Покупцем зобов’язань по сплаті за Газ.

4.2.    Покупець зобов’язаний:

4.2.1.    Надати заявку щодо обсягів планового місячного обсягу постачання Газу не пізніше п’ятнадцяти робочих днів до початку першого дня місяця поставки.

4.2.1.1.    Коригування (перегляд) планових місячних обсягів Газу на 01 число розрахункового місяця здійснюється за письмовою заявою Покупця Продавцем у разі, якщо Покупець повідомив Продавця про зміну планових обсягів Газу не менше ніж за 15 календарних днів до початку розрахункового місяця.

4.2.1.2.    Коригування (перегляд) планових місячних обсягів Газу на 15 число розрахункового місяця здійснюється за письмовою заявою Покупця Продавцем у разі, якщо Покупець повідомив Продавця про зміну планових обсягів Газу не менше ніж за 6 (шість) робочих днів відповідно до 15 числа розрахункового місяця.

4.2.1.3.    Коригування (перегляд) планових місячних обсягів Газу на 25 число розрахункового місяця здійснюється за письмовою заявою Покупця Продавцем у разі, якщо Покупець повідомив Продавця про зміну планових обсягів Газу не менше ніж за 6 (шість) робочих днів відповідно до 25 числа розрахункового місяця.

4.2.2.    Прийняти Газ в пункті призначення в обсягах та на умовах, передбачених Додатковими угодами до даного Договору.

4.2.3.    Оплатити Продавцю вартість Газу, що передається, на умовах, визначених розділом 2 цього Договору.

4.2.4.    Укласти договори на надання послуг з транспортування та розподілу природного газу з газорозподільним та/або газотранспортним підприємством. Зобов’язання по оплаті даних послуг несе виключно Покупець.

4.2.5.    Використовувати поставлений Газ у відповідності з встановленими “Правилами безпеки в газовому господарстві”, іншими нормами та правилами, що регулюють сферу споживання та використання Газу.

4.2.6.    По закінченню місяця передачі Газу, підписати з Продавцем оригінали Актів приймання-передачі, що підтверджують фактично отриманий обсяг Г азу.

4.2.7.    На вимогу Продавця підписати акти звірки взаєморозрахунків.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1.    За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.

5.2.    При порушенні Покупцем строків розрахунків, обумовлених розділом 2 цього Договору, Покупець сплачує на користь Продавця, окрім суми заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції та трьох відсотків річних за весь час прострочення, пеню за кожний день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу, а також додатково штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від вартості об’єму Газу, який передається у відповідному місяці поставки, а у разі прострочення платежу на строк понад 10 календарних днів - додатково штраф у розмірі 2% (двох відсотків) від вартості об’єму Газу, який передається у відповідному місяці поставки. Для стягнення пені Сторони встановили строк позовної давності три роки.

5.3.    У випадку повної або часткової відмови Покупцем від прийняття планового обсягу поставки Газу, вказаного в Додатковій угоді на відповідний місяць поставки, Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від вартості об’єму Газу, від прийняття якого відмовився Покупець. Покупець звільняється від сплати даного штрафу, якщо зменшення обсягів споживання сталося з непередбачених технологічних причин про які було своєчасно повідомлено Продавця. У такому випадку обсяги постачання закриваються на фактичний обсяг споживання природного газу у відповідності до показників комерційного вузла обліку газу Покупця.

5.4.    Сплата Покупцем пені та штрафів за даним Договором не звільняє його від виконання основного зобов’язання та відшкодування збитків, понесених Продавцем з вини Покупця.

5.5.    У випадку ухилення Покупця від підписання актів (п.п. 4.2.6,) в строк, що обумовлений п.п. 3.6.3., Покупець сплачує Продавцю штраф у розмірі 2% (два відсотка) від вартості отриманого Покупцем Газу за звітний місяць.

5.6.        При невиконанні (або несвоєчасному виконанні) Покупцем грошових зобов’язань, передбачених розділом 2 даного Договору, Продавець має право не передавати природний газ Покупцю.

5.7.    У випадку неможливості Продавцем здійснити передачу Газу в обумовлені терміни, останній повертає Покупцю перераховані кошти на протязі десяти днів, після чого п.п. 4.1.1.,

4.1.2.    та 4.1.3. втрачають свою силу.

5.8.    У випадку, якщо Продавець виписує розрахунок-коригування до податкової накладної, що зменшує податкові зобов’язання Продавця, то Покупець зобов’язаний зареєструвати таке коригування в єдиному реєстрі податкових накладних та надіслати його в електронній формі Продавцю згідно з нормами ПКУ. У разі невиконання даного зобов’язання, що позбавляє Продавця права на зменшення податкового зобов’язання, Покупець зобов’язаний протягом 5 (п’яти) банківських днів відшкодувати суму такого коригування у повному обсязі.

 

  1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1.    Спори, що виникли із цього Договору, вирішуються шляхом двосторонніх переговорів уповноваженими представниками Сторін. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, суперечки передаються на вирішення в господарські суди України, які мають відповідну юрисдикцію і розглядаються в установленому порядку згідно з чинним законодавством України.

  1. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1.    Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов‘язків по даному Договору, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

7.2.    Під форс-мажором розуміють будь-яку подію або обставину поза розумним контролем Сторони, що посилається на форс-мажор, внаслідок або в результаті якої така Сторона не виконує будь-яке або будь-які зобов’язання за цим Договором, і така Сторона не могла попередити або подолати таке невиконання розумними зусиллями зі своєї сторони. Форс­мажор включає наступні події та обставини, які виникли після підписання Договору внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру:

7.2.1.    страйки, локаути та інші виробничі конфлікти;

7.2.2.    законодавчі акти, закони, підзаконні акти, правила, постанови та/або накази уряду або урядових органів або їх представників, або інших суб’єктів, що перебувають під контролем або у власності уряду, або дотримання таких законодавчих актів, законів, правил, постанов та/або наказів, які безпосередньо стосуються Сторони, в тому числі такі, внаслідок яких виконання цього Договору однією із Сторін стає невигідним або економічно недоцільним та/або роблять незаконним виконання будь-якою із Сторін її зобов’язання за цим Договором;

7.2.3.    дії неприятельських держав, війни або військові дії, громадянські та військові заворушення, блокади, повстання, заколоти, епідемії, карантинні обмеження;

7.2.4.    стихійні лиха, в тому числі блискавки, пожежі, буревії, штормове попередження, сейсмічні хвилі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, природні катаклізми та несприятливі погодні умови;

7.2.5.    вибухи, пожежі, аварії, поломки або відмови механізмів/переробного обладнання на газотранспортній системі або у видобувній системі;

7.2.6.    подія форс-мажору, належним чином оголошена за договірними домовленостями будь- якої із Сторін з ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” відносно доступу до газотранспортної системи, що стосується передачі і прийняття Газу за цим Договором.

7.3.         Сторона не буде вважатись такою, що порушує будь-яке із своїх зобов’язань за цим Договором і не буде нести відповідальність за будь-яку затримку у виконанні або за невиконання будь-яких своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке виконання стає неможливим, зазнає перешкод або затримок внаслідок обставин форс-мажору.

7.4.         Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово- промисловою палатою України. У випадку настання обставин оговорених в п.п. 7.2.5, 7.2.6. Договору, достатнім доказом є лише своєчасне повідомлення іншої Сторони про настання таких обставин.

7.5.         Сторона, стосовно якої мають місце обставини форс-мажору, які перешкоджають їй виконувати свої зобов’язання за цим Договором, зобов’язується негайно (але в будь-якому випадку, не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дня настання таких обставин) повідомити іншу Сторону про настання (або припинення) таких обставин. Неповідомлення або невчасне повідомлення позбавляє Сторони права посилатися на настання таких обставин.

7.6.    Строк виконання зобов‘язань відкладається відповідно до часу, на протязі якого будуть діяти такі обставини.

7.7.         Якщо обставини форс-мажору тривають або, за обґрунтованими розрахунками триватимуть більше ніж 45 (сорок п’ять) послідовних днів, кожна Сторона може припинити дію цього Договору, повідомивши іншу Сторону про це в письмовій формі.

7.8.         Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Покупця від сплати Продавцю за Газ, який поставлений до виникнення форс-мажорних обставин.

7.9.      Неможливість виконання Продавцем своїх обов’язків за обставин, які виникли не з вини останнього, та на які Продавець не може впливати, а саме: внаслідок внесення змін до діючого законодавства або прийняття рішення органів влади, які роблять неможливим виконання умов даного договору, несвоєчасне оформлення електронного файлу надходження та розподілу природного газу по Україні - звільняє Продавця від відповідальності.

7.10.      Продавець не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі природного газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості природного газу, що сталося з вини відповідального системного оператора.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

8.1.      Цей Договір складений в двох примірниках, вступає в юридичну силу з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2016 року, а в частині взаєморозрахунків - до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

8.2.      Всі доповнення, зміни та додатки до цього Договору, які виконані у письмовому вигляді та підписані уповноваженими представниками Сторін, є його невід’ємною частиною.

8.3.      Факсові копії цього Договору та додаткових угод до нього мають юридичну силу до моменту отримання Сторонами їх оригіналів.

8.4.      Договір, його зміст, а також всі доповнення до нього є конфіденційними документами і не підлягають розголошенню чи використанню Стороною без згоди іншої Сторони.

8.5.      Продавець та Покупець є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України.

 

9. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:

                         ПРОДАВЕЦЬ                                                                  ПОКУПЕЦЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРТРАНСГАЗРЕСУРС”

 

10003,м.Житомир

вул. Домбровського, 23 оф. 7

Поштова адреса: 10003,м.Житомир

вул. Домбровського, 23 оф.

Код ЄДРПОУ: 39723248

Р/р 26001480627 в

Банк ПАТ «Райфайзен Банк Аваль»

МФО: 380805

ЕІС код56Х9300000014202

ІПН № 397232406253

Тел./факс: (067) 9364381,(0412)423220.

E-mail: utgr.ua@gmail.com

 

Директор                              С.К.Горай 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“______________________”

 

00000, м……, вул…..,…., офіс .

Поштова адреса: 00000, м…….., вул..

П/р 2600

ПАТ «………,

МФО: ,

Код в ЄДРПОУ: ,

ІПН: ,

ЕІС код: 56X……,

Тел./факс: (

(0)

Е-mail:

 

 

Директор                                 /_________/

 

 

 

 

Додаткова угода № 01

до договору купівлі-продажу природного газу

№ ПР/2117 від 21 березня 2017 р. 

 

м. Житомир                                                                                                     21.03.2017 р.

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРТРАНСГАЗРЕСУРС”, надалі Продавець, в особі  директора Горай Станіслава Казиміровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_________________________», надалі Покупець, в особі директора _________________________ , який діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі Сторони, уклали дану Додаткову угоду № 01 і в зв’язку з цим, Сторони досягли взаємної згоди про наступне:

 

1. Згідно даної Додаткової угоди № 01 до Договору купівлі-продажу природного газу № ПР/2117від 21 березня 2017 року. Продавець зобов’язується передати, а Покупець оплачує та зобов’язується прийняти природний газ ресурсу квітня  2017 року, в кількості 0000000 куб. м (00 мільонів кубічних метрів).

2. Ціна однієї тисячі куб. м газу, та складає: ___________грн., крім того ПДВ: ______________ грн., ціна з ПДВ: 0000,00 грн.

Вартість природного газу, що передається, складає суму: ___________________ грн., крім того ПДВ: ________________ грн. Разом з ПДВ: 00000000,00 грн. (гривень, 00 коп.).

3. Оплата вартості природного газу, що передається, проводиться на поточний рахунок Продавця у наступному порядку: 100% передплата на протязі одного банківського дня після отримання Рахунку за газ.

             

Дана Додаткова угода № 01 набуває чинності з моменту підписання Сторонами, укладена в двох примірниках однакової юридичної сили, по одному для кожної із Сторін. 

 

 

 

Від Продавця:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ”УКРТРАНСГАЗРЕСУРС”

 

 

 

Директор

__________________ Горай С.К.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від Покупця:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 ”_____________________________”

 

 

 

____________________ /________/.

 

Виконавець: В.В. Добровольский

Тел. 096 302 8015

 

 Обновлен 26 мар 2017. Создан 29 дек 2015