ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТРАНСГАЗРЕСУРС»

 

ДОГОВІР постачання природного газу, який пропонується споживачам
ДОГОВІР №________ 

на постачання природного газу

 

м.Житомир

                      ______________   2015 року.

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТРАНСГАЗРЕСУРС», надалі «Постачальник», що має статус платника податку на загальних умовах, в особі директора Горай Станіслава Казиміровича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,

і ____________________________________________________________________________, надалі «Споживач», що має статус платника податку на загальних умовах, в особі директора _______________________, що діє на підставі Статуту., з другої сторони, надалі Сторони, уклали даний Договір про нижченаведене:

 

Терміни, які вживаються в Договорі:

Газ – природний газ, якість якого відповідає технічним вимогам ТУ У 320.001.58764-007-95 «Гази горючі природні, що подаються в магістральні газопроводи» та ТУ У 320.001.58764-008-95 «Гази горючі природні, що подаються з родовищ в промислові газопроводи та окремим споживачам».

Розрахункова одиниця Газу – обсяг газу, що міститься в одній тисячі кубічних метрів при температурі плюс 20 градусів Цельсія та тиску 760 мм ртутного стовпчику.

Звітний місяць – календарний місяць, в якому здійснюється поставка Газу Споживачу, і перебіг якого починається з 1 числа місяця і закінчується останнього числа місяця, в якому передається Газ. 

Обсяг Газу за договором – обсяг Газу, який Постачальник постачає Споживачу на умовах Договору.

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1.    Постачальник постачає, а Споживач приймає для промислових потреб природний газ (надалі за текстом газ) на умовах даного Договору.

1.2.    Якість газу повинна відповідати ДГСТ 5542-87. Одиниця виміру: одна тисяча стандартних метрів кубічних.

1.3.    Параметри газу повинні відповідати параметрам загального потоку в газотранспортній системі України.

1.4.    Постачальник передає Споживачу природний газ в обсязі _____________ (___ куб.м.) тис. метрів кубічних, в період з __________ 2015 року до 31 грудня 2015 року, в тому числі з розбивкою на місяці:

тис. м. куб.

Січень

-

Квітень

-

Липень

 

Жовтень

 

Лютий

-

Травень

 

Серпень

 

Листопад

 

Березень

-

Червень

 

Вересень

 

Грудень

 

за І кварт.

-

за II кварт.

 

за III кварт.

 

за IV кварт.

 

 

1.5. У разі необхідності відступу від запланованих місячних обсягів споживання газу, Споживач не пізніше 23 числа місяця, що передує звітному, повідомляє Постачальника про нові заплановані обсяги.

Також Споживач зобов’язаний письмово повідомляти Постачальника про збільшення чи зменшення (при необхідності) обсягів газу, що постачаються у звітному місяці, до 15 і 25 числа звітного місяця для можливості здійснення такого збільшення або зменшення Постачальником.

1.6. Взаємовідносини між Постачальником і Споживачем регулюються даним Договором, а щодо питань відносно природного газу: Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року № 1729 «Про забезпечення споживачів природним газом»; Порядком по об’єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. за № 1687; Законом України від 08.07.2010 року № 2467-VI «Про засади функціонування ринку природного газу»; Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом, затвердженими постановою НКРЕ України від 13.01.2010 р. № 10; Правилами користування природним газом для юридичних осіб, затверджених постановою НКРЕ від 13.09.2012 р. № 1181; Податковим Кодексом України та іншими чинними нормативними актами.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


2.1. Постачальник зобов'язаний:

а)    подати Споживачу природний газ в обсягах і порядку, передбаченому умовами даного Договору.

2.2. Споживач зобов'язаний:

а)    прийняти обсяги газу, що поставляються Постачальником у відповідності з умовами даного Договору;

б)    оплатити Постачальнику вартість газу, що поставляється, в порядку, передбаченому п. 5.5. та п.5.6. даного Договору;

в)    за першої ж вимоги допускати уповноважених представників Постачальника та газорозподільного/газотранспортного підприємства на територію об’єктів газоспоживання для огляду вузлів обліку, газопроводів, газоспоживного устаткування, у тому числі: для проведення перевірок, зняття показів, зчитування даних із засобів вимірювальної техніки, для контрольного огляду газових мереж.

г)    забезпечувати збереження і цілісність вузлів обліку та пломб на них і на газовому обладнанні, у тому числі відключеному від системи газопостачання, що розміщені на території власних об'єктів газоспоживання. Негайно повідомляти Постачальника (газорозподільне/газотранспортне підприємство) про недоліки в роботі вузлів обліку (вихід з ладу, несправність, пошкодження, у тому числі пломб), що встановлені на його території;

д)    по закінченню кожного місяця передати Постачальнику інформацію про фактичне споживання газу у звітному місяці (електронною поштою до 3-го числа місяця, наступного за звітним);

е)    на протязі 3-х днів з моменту отримання Акту прийому-передачі газу, вказаного в п. 3.4. даного Договору, підписати та передати його Постачальнику;

є)  економно та раціонально використовувати поданий йому газ у відповідності з нормами і правилами, встановленими чинним законодавством України, що регулює сферу споживання і використання природного газу;

ж)   протягом 3-х днів після підписання даного Договору надати Постачальнику копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ.

2.3. Постачальник має право припинити або обмежити постачання Споживачу природного газу у випадках, передбачених Правилами користування природним газом для юридичних осіб (Розділ VII п.п.7.1., 7.3.) та у випадках запланованих ремонтів системи газопостачання на час від`єднання газових мереж у встановленому порядку, під час аварій і невідкладних ремонтних робіт та для запобігання аварій в газовому господарстві, у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.4. Споживач має право призупинити відбір газу повністю або частково в разі необхідності або при виконанні планового ремонту системи газопостачання, повідомивши про це Постачальника та газорозподільне (газотранспортне) підприємство не пізніше ніж за 7 діб до дати припинення відбору газу у письмовій формі (крім випадків аварійних ситуацій).

2.5. Споживач несе повну відповідальність за відповідність об’єктів газоспоживання проектній, виконавчій та технічній документації, збереження цієї документації, належний технічний стан та безпечну експлуатацію газового господарства, а також за забезпечення протипожежних заходів в його газовому господарстві.

2.6. Споживач гарантує, що на момент початку взаємовідносин з Постачальником за даним Договором він не має заборгованості перед будь-яким іншим постачальником природного газу за спожитий природний газ.

2.7. Споживач зобов’язується укласти угоду про транспортування газу та порядку обліку газу з газорозподільним/газотранспортним підприємством (надалі - газотранспортне підприємство).

 

 

3. ОБСЯГ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ГАЗУ

 

3.1. Постачальник передає Споживачу природний газ за даним Договором у мережі ПАТ «Укртрансгаз».

3.2. Обсяг газу, спожитого Споживачем за звітний місяць, визначається на підставі даних вузлів комерційного обліку природного газу Споживача.

3.4. Передачу газу на звітний місяць Сторони оформляють Актом прийому-передачі газу на підставі даних вузлів комерційного обліку природного газу Споживача п. 3.3. даного Договору. Дані Акти прийому-передачі газу є підставою для остаточних розрахунків Споживача за природний газ, отриманий у звітному місяці.

3.5. Постачальник зобов’язаний здійснити необхідні дії з надання статистичної та іншої інформації відповідним органам державної влади та іншим суб’єктам, що контролюють функціонування ринку постачання природного газу споживачам України.

3.6. Постачальник здійснює постачання природного газу Споживачу в обсягах, вартість яких відповідає розміру фактично отриманих коштів від останнього.

 

 

4.  ПОРЯДОК ОБЛІКУ ГАЗУ

 

4.1. Кількість газу, яка передається Постачальником Споживачу, визначається по контрольно-вимірювальних приладах атестованих в органах Держстандарту України, що встановлені у Споживача, які повинні відповідати вимогам Правил виміру споживання газів та рідин стандартними звужуючими пристроями РД-50-213-80, іншим нормативним документам Держстандарту України і мати клас точності, визначений нормативними актами.

4.2. При використанні приладу обліку газу без автоматичного коректору до розрахунку приймається обсяг спожитого ним газу в діапазоні вимірювань від Qt (перехідна об'ємна витрата з паспорту лічильника) до Qmax (максимальна об'ємна витрата). В діапазоні об'ємних витрат менших Qt до розрахунку приймається значення, що дорівнює Qt.

При використанні Споживачем приладу обліку газу з автоматичним коректором до розрахунку приймається обсяг спожитого їм газу в діапазоні вимірювань від Qmin (мінімальна об'ємна витрата) до Qmax. В діапазоні об'ємних витрат менших Qmin до розрахунку приймається значення, що дорівнює Qmin.

 

 

5. ЦІНА ЗА ГАЗ, ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

5.1.  Договірний Обсяг та Договірна Ціна Газу на окремий місяць визначається у відповідній Додатковій угоді, що є невід’ємною частиною даного Договору. Договірна Ціна Газу визначається на підставі граничного рівня ціни встановленого уповноваженим державним органом на відповідний місяць.  

5.2. Загальна ціна Договору визначається загальною вартістю Газу, отриманого Споживачем  від Постачальника протягом строку дії Договору

Вартість природного газу на дату проведення розрахунків розраховується наступним чином:

В = Ог x Цм , де

В – вартість природного газу на момент оплати (грн.);

Ог – обсяг природного газу на/за звітний місяць (м3);

Цм – ціна газу згідно п.5.1. даного Договору.

5.3.    При зміні урядових рішень щодо граничного розміру ціни на газ, в тому числі згідно рішень НАК «Нафтогаз України» або НКРЕ, а також бази для нарахування податку на додану вартість чи інших змін в податковому законодавстві, Сторони зобов’язуються прийняти до виконання зазначені зміни на час вступу в чинність цих нормативних документів у відповідності з законодавством України. При цьому ціна природного газу за даним Договором може бути змінена Постачальником в односторонньому порядку.

5.4.  Ціна і обсяги газу (згідно п.п.1.4.,1.5.,5.1. даного Договору) на кожний звітний місяць можуть корегуватися додатковими угодами, що є невід’ємною частиною даного договору.

В разі відмови Споживача від запропонованої Постачальником нової ціни, Постачальник має право не виконувати зобов’язання, передбачене п.2.1. даного Договору.

5.5.  Споживач здійснює оплату вартості узгодженого до поставки обсягу споживання природного газу на звітний місяць (п.п.1.4.,1.5. даного Договору) наступним чином:

5.5.1.  тридцять (30) % вартості узгодженого до поставки обсягу споживання природного газу на звітний місяць (п.п.1.4.,1.5. даного Договору) в строк до 10(десятого) числа звітного місяця;

5.5.2. тридцять (30) % вартості узгодженого до поставки обсягу споживання природного газу на звітний місяць (п.п.1.4.,1.5. даного Договору) в строк до 20 (двадцятого) числа звітного місяця;

5.5.3. тридцять (30) % вартості узгодженого до поставки обсягу споживання природного газу на звітний місяць (п.п.1.4.,1.5. даного Договору) в строк до 30 (тридцятого) числа звітного місяця;

5.5.4. остаточний розрахунок ( 10 )% вартості узгодженого до поставки обсягу споживання природного газу не пізніше 05 числа місяця, наступного за звітним.

5.6.    У випадку перебору обсягу природного газу в звітному місяці, Споживач повинен доплатити вартість такого обсягу не пізніше 05 числа місяця, наступного за звітним.

5.7.    При невиконанні Споживачем умов, передбачених п.5.5.1. та/або п.5.5.2. та/або п.5.5.3. та/або п.5.6. даного Договору, Постачальник має право обмежити або припинити постачання газу Споживачеві.

5.8.    В платіжному дорученні Споживач повинен обов’язково вказувати номер даного Договору, дату його підписання, призначення платежу.

5.9.    Кошти, які надійшли від Споживача, будуть зараховані як попередня оплата за умови відсутності заборгованості за даним Договором.

5.10.  Звірка розрахунків здійснюється Сторонами даного Договору на підставі відомостей про фактичну оплату вартості спожитого газу Споживачем та акту приймання-передачі газу протягом 10 (десяти) днів з моменту вимоги однієї із сторін. Вказана звірка оформляється актом звірки.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

6.1. При невиконанні чи неналежному виконанні умов даного Договору, винна сторона сплачує на користь іншої пеню з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується пеня, від суми невиконаних зобов'язань за кожний день прострочення.

6.2. У разі невиконання своїх зобов’язань щодо обсягів постачання природного газу у звітному місяці Постачальник зобов’язаний повернути Споживачеві отримані від останнього кошти (оплата за непоставлений природний газ у звітному місяці) протягом 10 днів.

6.3. При порушенні Споживачем умов п.5.5.1. та/або п.5.5.2. та/або п.5.5.3.  та/або п.5.6. даного Договору, Постачальник звільняється від відповідальності за невиконання умов даного Договору.

6.4. При порушенні строків, передбачених п.5.5.1. та/або п.5.5.2. та/або п.5.5.3.  та/або п.5.6. даного Договору, Споживач сплачує на користь Постачальника штраф в розмірі 1% від суми простроченого платежу.

6.5. У випадку ухилення Споживача від укладання і надання Актів у відповідності з п.п. 3.3.,3.4. даного Договору в строки, обумовлені даним Договором (пп. 2.2.д., 2.2.е даного Договору), Споживач сплачує на користь Постачальника штраф в розмірі 5% від вартості газу, спожитого Споживачем у звітному місяці.

6.6. У разі несвоєчасного перерахування Споживачем оплати за отриманий природний газ за даним Договором, Постачальник або уповноважений на це законодавством орган (на підставі доручення Постачальника на припинення (обмеження) газопостачання) припиняє подачу газу Споживачу згідно вимог «Порядку пооб’єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2006 року № 1687.

За наслідки пов'язані з обмеженням чи припиненням подачі газу відповідальність несе Споживач, при цьому останній зобов'язаний відшкодувати Постачальнику витрати пов’язані із відключенням Споживача від джерел газопостачання та його підключенням, а також здійснити погашення заборгованості, яке в першу чергу спрямовується на погашення пені, а потім - простроченої заборгованості.

6.7.    У випадку відмови від прийняття природного газу, виділеного до поставки Споживачу в звітному місяці згідно умов даного Договору, останній сплачує Постачальнику штраф в розмірі 10% від вартості цього природного газу.

6.8.    У випадку перебору газу більше 10 %, без попереднього письмового узгодження з Постачальником (п.1.5. даного Договору), узгодженого до поставки в звітному місяці, Постачальник має право повністю або частково відмовитись від обсягів газу, що перевищує обумовлений. При цьому відповідальність за перебір газу покладається на Споживача.

6.9.    У разі недобору, без попереднього письмового узгодження з Постачальником (п.1.5. даного Договору), запланованих обсягів місячного споживання природного газу більше ніж на 10%, Споживач повинен сплатити Постачальнику штраф в розмірі, що відповідає вартості недобраного більш ніж на 10% газу.

6.10.  У випадку зменшення подачі газу з незалежних від Постачальника причин, останній відповідальності не несе.

6.11.  В разі наявності заборгованості Споживача за даним Договором більше одного місяця, Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір. При цьому Споживач здійснює повний розрахунок за спожитий газ, відшкодовує всі понесені Постачальником збитки та сплачує штрафні санкції відповідно до умов даного Договору. Про розірвання даного Договору Постачальник повідомляє Споживача рекомендованим листом з повідомленням.

6.12.  У всьому іншому, що не передбачено даним Договором, Сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України

 

7. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

7.1. Сторони звільнюються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором, якщо це є наслідком дії обставин непереборної сили та форс-мажорних обставин. При цьому строк виконання зобов’язань Сторонами переноситься відповідно до часу, на протязі якого діяли такі обставини.

7.2. Під форс-мажорними обставинами вважаються обставини, які виникли після підписання даного Договору внаслідок непередбачених Сторонами дій надзвичайного характеру, включаючи: війна; військові дії; блокади; озброєні вторгнення іноземних військ; ембарго; інші міжнародні санкції; валютні обмеження; повстання; путч; переворот; військове правління або узурпація влади; громадянська війна; закриття шляхів, проток, каналів, перевалів; дії органів державної влади; пожежі, аварії на газотранспортних системах; зменшення подачі газу з-за меж України.

7.3.   Під обставинами непереборної сили вважаються обставини, які виникли після підписання даного Договору: різке похолодання; стихійні природні явища; пожежі; повені; інші стихійні лиха; сезонні природні явища, зокрема такі як замерзання моря, проток, портів тощо, які внаслідок своєї виключності, невідворотності та неупередженості унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором.

7.4.   Сторона, для якої утворилась неможливість виконання зобов’язань за даним Договором, повинна терміново (але, в будь-якому випадку, не пізніше трьох днів після того, як вона дізналась про виникнення таких обставин) сповістити іншу сторону про початок або припинення обставин, передбачених п.п.7.2.,7.3. даного Договору).

7.5. Належним доказом наявності обставин (п.п.7.2.,7.3. даного Договору) та їхньої тривалості будуть використовуватись довідки, що видаються Торгово-Промисловою Палатою України або іншими компетентними органами. Термін для надання доказів – 14 днів з моменту виникнення обставин (п.п.7.2.,7.3. даного Договору).

7.6. Настання обставин (п.п.7.2.,7.3. даного Договору) не звільняє Споживача від сплати вартості природного газу, поставленого останньому Постачальником до настання вказаних обставин.

 

 8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

8.1. У випадку виникнення спорів щодо даного Договору чи в зв’язку з ним, всі розбіжності між Сторонами останні будуть намагатися врегулювати шляхом переговорів.

8.2. У випадку не врегулювання спорів та розбіжностей в рамках даного Договору, вони передаються на розгляд компетентного господарського суду України у відповідності з чинним законодавством України.

 

 9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

 

9.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2015 року, а в частині взаєморозрахунків до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.

9.2. Договір може бути пролонговано за взаємною згодою Сторін.

9.3. Всі доповнення, зміни і додатки здійснені в письмовій формі уповноваженими представниками Сторін є його невід'ємною частиною, і набирають чинності з дати їх підписання.

9.4. Даний Договір і Доповнення до нього (додаткові угоди), передані факсом (факсимільні копії) чи по e-mail (сканкопії) і підписані Сторонами мають юридичну силу до обміну їх на оригінали.

9.5. Даний Договір, його зміст, а також всі доповнення до нього є конфіденційними документами і не підлягають розголошенню або використанню Стороною без згоди іншої Сторони.

9.6. Споживач може укласти договір на постачання газу з іншим постачальником газу тільки після повного погашення заборгованості перед Постачальником і підписання відповідного акту звірки взаєморозрахунків між Сторонами.

9.7. Недійсність окремих положень даного Договору не тягне за собою недійсність даного Договору в цілому, оскільки можна припустити, що даний Договір міг бути укладений без включення до нього таких положень.

Даний Договір укладено Сторонами при повному розумінні Сторонами предмету Договору, Договір відповідає їх волі та містить всі суттєві умови, з приводу яких Сторони мали бажання домовитися, і заміняє собою будь-які інші угоди щодо предмету даного Договору, що укладені в усній чи письмовій формі.

9.8. Дострокове розірвання Договору можливе тільки за взаємної згоди Сторін, а також у випадках:

1)         систематичного невиконання однією із Сторін зобов’язань за даним Договором;

2)         оголошення Споживача неплатоспроможним чи банкрутом;

3)         виникнення обставин передбачених ст. 7. даного Договору.

9.9. У випадку розірвання Договору Сторона, що ініціює розірвання, повинна попередити про це другу Сторону за п’ятнадцять днів до початку місяця, наступного за останнім місяцем, в якому Споживач споживав газ за даним Договором.

9.10.           Будь-яка сторона зобов’язана в 3-денний термін повідомляти інші сторону про зміну своєї адреси і реквізитів, що зазначені в даному Договорі.

9.11.           Даний Договір складений на 6 сторінках в двох примірниках (по одному для кожної Сторони), що мають однакову юридичну силу.

 

 

10. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

 

Постачальник :

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТРАНСГАЗРЕСУРС» 

Споживач :

 

Місцезнаходження юридичної особи та адреса для листування : 10003,м.Житомир, вул..Домбровського , буд. 23, офіс 7

Банківські реквізити: ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» п/р №26001480627 МФО: 380805

код ЄДРПОУ   39723248

Інд. Податковий№ 397232406253

Споживач має статус платником податку на прибуток на загальних умовах

Електроннаадреса: utgr.ua@gmail.com

Телефони: 

+38(067)936 43 81

+38(096)302 80 15

Телефон для податкових накладних:

+38(0412)226 042

 

 

_______________________________________

 

ДИРЕКТОР

 

                                                /   Горай С.К. / 

 Обновлен 06 июл 2017. Создан 05 июл 2017